Вільні економічні зони в Україні

(загальні дані, законодавчо-правова база, перелік та пільги)

Вказаний огляд було розроблено групою спеціалістів GAZDA GROUP в 2001 році яка публікується вперше. 

Одним із важливих факторів розвитку економіки є створення та функціонування вільних економічних зон. На Україні існують вільні (ВЕЗ) чи спеціальні (СЕЗ) економічні зони та території пріоритетного розвитку (ТПР) і являють собою частину території України, на якій встановлюються i діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування i дії законодавства України. Основною відмінністю СЕЗ від ТПР є те, що СЕЗ створюється з конкретною чіткою метою та на відносно невеликій території, а ТПР створюється на територіях в адміністративних межах районів, міст (ТПР у м. Харкові) або областей (ТПР у Закарпатській області).

Загальні дані

          За даними Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції Україні (станом на 1.11. 2001 року) зареєстровано: 11 СЕЗ і  9 ТПР (див. перелік). Загальна територія, на яку поширюється режим СЕЗ та ТПР – 6360 тис.га, або 10,5 % території України. Кількість областей України, на які поширюються режим СЕЗ та ТПР – 12. Кількість районів України, на які поширюються режими СЕЗ та ТПР – 41. Кількість міст України, на які поширюються режими СЕЗ та ТПР – 58. 
          За даними Державної податкової адміністрації України (ДПА), станом на 01.01.2001 р. на території України фактично діють сім СЕЗ i сім ТПР. Затверджено 412 інвестиційних проектів, кошторисною вартістю 1, 659 мільярдів доларів США; залучено інвестицій на суму 543,5 млн.дол. США та створено і збережено 62,4 тисячі робочих місць.

Законодавчо-правова база

          Вільні економічні зони підприємництва, або спеціальні економічні зони (скорочено ВЕЗ або СЕЗ), які створюються та діють на Україні, регулюються Законом України “Про загальні засади створення i функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” (від 13.10.92 р. № 2673-ХІІ). 
          Крім того, по кожні ВЕЗ чи ТПР Верховною Радою України приймається окремий закон, в якому визначається статус, територія, пільги тощо. В цілому, законодавчо-нормативна база по СЕЗ та ТПП відповідає цілям кожної зони та міжнародним вимогам і стандартам. 
          З метою залучення інвестицій практично по кожній СЕЗ чи ТПП законодавчо передбачено цілий ряд податкових та інших пільг. Типовими для більшості СЕЗ i ТПР є податкові та митні пільги щодо: ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток, збору до фонду зайнятості плати за землю та акцизного збору.

          ЗАКОН УКРАЇНИ
          Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон

          Цей Закон визначає порядок створення і ліквідації та механізм функціонування спеціальних (вільних) економічних зон на території України, загальні правові і економічні основи їх статусу, а також загальні правила регулювання відносин суб’єктів економічної діяльності цих зон з місцевими Радами народних депутатів, органами державної виконавчої влади та іншими органами. 

          I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

          Стаття 1. Визначення і мета створення спеціальної (вільної) економічної зони
          Спеціальна (вільна) економічна зона являє собою частину території України, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб. 
          Метою створення спеціальних (вільних) економічних зон є залучення іноземних інвестицій та сприяння їм, активізація спільно з іноземними інвесторами підприємницької діяльності для нарощування експорту товарів і послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг, залучення і впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання, розвитку інфраструктури ринку, поліпшення використання природних і трудових ресурсів, прискорення соціально-економічного розвитку України.

          Стаття 2. Статус, строк і територія спеціальної (вільної) економічної зони 
          Статус і територія спеціальної (вільної) економічної зони, а також строк, на який вона створюється, визначаються Верховною Радою України шляхом прийняття окремого закону для кожної спеціальної (вільної) економічної зони. 

          Стаття 3. Типи спеціальних (вільних) економічних зон 
          На території України можуть створюватись спеціальні (вільні) економічні зони різних функціональних типів: вільні митні зони і порти, експортні, транзитні зони, митні склади, технологічні парки, технополіси, комплексні виробничі зони, туристсько-рекреаційні, страхові, банківські тощо. Окремі зони можуть поєднувати в собі функції, властиві різним типам спеціальних (вільних) економічних зон, зазначених у цій статті.

          Стаття 4. Законодавство, що діє на території спеціальної (вільної) економічної зони
          На території спеціальної (вільної) економічної зони діє законодавство України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом або законом про створення конкретної спеціальної (вільної) економічної зони. Закон про створення конкретної спеціальної (вільної) економічної зони не може суперечити цьому Закону.

          II. СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ВІЛЬНОЇ) ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ 
          Стаття 5. Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони
          Спеціальні (вільні) економічні зони створюються Верховною Радою України за ініціативою Президента України, Кабінету Міністрів України або місцевих Рад народних депутатів України та місцевої державної адміністрації. 
          У разі створення спеціальної (вільної) економічної зони за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України відповідне рішення може бути прийнято лише після одержання письмової згоди відповідної місцевої Ради народних депутатів України та місцевої державної адміністрації, на території якої передбачається розташувати спеціальну (вільну) економічну зону. 
          У разі коли ініціатива у створенні спеціальної (вільної) економічної зони належить місцевим Радам народних депутатів та місцевим державним адміністраціям, вони подають відповідну пропозицію Кабінету Міністрів України. 
          Кабінет Міністрів України повинен розглянути пропозицію про створення спеціальної (вільної) економічної зони у шестидесятиденний строк з дня її надходження і подати висновок з цього питання до Верховної Ради України. 
          Пропозиції щодо зміни статусу і території спеціальної (вільної) економічної зони подаються в порядку, передбаченому цим Законом для створення спеціальної (вільної) економічної зони. 
          Загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон в Республіці Крим визначаються згідно з Законом України “Про розмежування повноважень між органами державної влади України і Республіки Крим”.

          Стаття 6. Документи про створення спеціальної (вільної) економічної зони 
          Документи про створення спеціальної (вільної) економічної зони повинні містити: 
          а) рішення місцевої Ради та місцевої державної адміністрації з клопотанням про створення спеціальної (вільної) економічної зони (у разі створення спеціальної (вільної) економічної зони за їх ініціативою) або письмову згоду відповідних місцевих Рад народних депутатів та місцевих державних адміністрацій, на території яких має бути розташована спеціальна (вільна) економічна зона (у разі створення спеціальної (вільної) економічної зони за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України); 
          б) проект положення про її статус та систему управління, офіційну назву спеціальної (вільної) економічної зони; 
          в) точний опис кордонів спеціальної (вільної) економічної зони та карту її території;
          г) техніко-економічне обґрунтування доцільності створення і функціонування спеціальної (вільної) економічної зони згідно з статтею 7 цього Закону; 
          д) проект закону про створення конкретної спеціальної (вільної) економічної зони.
Інші документи вимагатися не можуть.

          Стаття 7. Техніко-економічне обґрунтування доцільності створення і функціонування спеціальної (вільної) економічної зони 
          Техніко-економічне обґрунтування доцільності створення спеціальної (вільної) економічної зони має включати: 
          – мету, функціональне призначення та галузеву спрямованість її діяльності; етапи розвитку із зазначенням часу їх здійснення;
          – ступінь розвитку виробничої і соціальної інфраструктури, інфраструктури підприємництва та можливості їх розвитку в майбутньому; 
          – вихідний рівень розвитку економічного, наукового та іншого потенціалу з урахуванням специфічних умов її створення; 
          – рівень забезпеченості кваліфікованими кадрами; 
          – обсяги, джерела та форми фінансування на кожному етапі її створення і розвитку; 
          – обґрунтування режиму ціноутворення, оподаткування, митного регулювання, валютно-фінансового та кредитного механізму.

          III. УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНОЮ (ВІЛЬНОЮ) ЕКОНОМІЧНОЮ ЗОНОЮ

          Стаття 8. Основні принципи управління спеціальною (вільною) економічною зоною 
          Структура, функції та повноваження органів управління спеціальної (вільної) економічної зони визначаються залежно від її типу, розмірів, кількості працівників та/або мешканців на території спеціальної (вільної) економічної зони. 
          Місцеві Ради народних депутатів та місцеві державні адміністрації здійснюють свої повноваження на території спеціальної (вільної) економічної зони з урахуванням специфіки її статусу, визначеної законом про її створення. 

          Стаття 9. Органи управління та державного регулювання діяльності спеціальної (вільної) економічної зони 
          Органами управління спеціальних (вільних) економічних зон незалежно від їх типу є: 
          а) місцеві Ради народних депутатів та місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень; 
          б) орган господарського розвитку і управління спеціальної (вільної) економічної зони, що створюється за участю суб’єктів економічної діяльності України та іноземних суб’єктів такої діяльності. Функції цього органу може бути покладено на одного із суб’єктів економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони. 
          Державне регулювання діяльності спеціальної (вільної) економічної зони здійснюють органи державної виконавчої влади України, до компетенції яких входить контроль за додержанням вимог законодавства України на території, де створено спеціальну (вільну) економічну зону. 
          Судові, арбітражні та інші правоохоронні органи, а також органи контролю за додержанням екологічних, санітарних та інших норм керуються при здійсненні своїх функцій чинним законодавством України, за винятками, передбаченими законодавчим актом про конкретну спеціальну (вільну) економічну зону. 
          Орган господарського розвитку і управління та суб’єкти економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони є самостійними у здійсненні своєї діяльності стосовно органів державного управління України, за винятками, передбаченими законодавчими актами України. 
          Органи державного управління України не несуть відповідальності за дії органу господарського розвитку і управління та суб’єктів економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони, якщо інше не передбачено законодавчим актом про створення спеціальної (вільної) економічної зони або договором між ними. Орган господарського розвитку і управління спеціальної (вільної) економічної зони та зазначені суб’єкти не несуть відповідальності за дії органів державного управління України. 
          Органи господарського розвитку і управління спеціальної (вільної) економічної зони не несуть відповідальності за дії місцевих Рад народних депутатів та місцевих державних адміністрацій. Місцеві Ради народних депутатів та місцеві державні адміністрації не несуть відповідальності за дії органу господарського розвитку і управління спеціальної (вільної) економічної зони та суб’єктів економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони, якщо інше не передбачено законом про створення спеціальної (вільної) економічної зони або договором між ними.

          Стаття 10. Функції та повноваження місцевих Рад народних депутатів та місцевої державної адміністрації щодо управління спеціальними (вільними) економічними зонами 
          Місцеві Ради народних депутатів та місцеві державні адміністрації, на території яких розташована спеціальна (вільна) економічна зона, здійснюють свої повноваження на території зони у повному обсязі, якщо законодавчими актами про створення спеціальних (вільних) економічних зон не передбачено інше. Крім того, до сфери повноважень місцевих Рад народних депутатів та місцевої державної адміністрації належить: 
          – внесення пропозицій щодо змін у статусі спеціальної (вільної) економічної зони в порядку, встановленому чинним законодавством; 
          – вирішення разом з органами державної виконавчої влади, суб’єктами економічної діяльності та профспілковими організаціями спеціальної (вільної) економічної зони питань, пов’язаних із специфікою правового та фінансового забезпечення, соціального захисту громадян України, які проживають на території зазначеної зони. 
          До сфери повноважень місцевих Рад народних депутатів та місцевих державних адміністрацій також належить укладення з органом господарського розвитку спеціальної (вільної) економічної зони генеральної угоди про передачу в її користування земельних ділянок, об’єктів інфраструктури, розташованих на цій території, та природних ресурсів. 
          Місцеві Ради народних депутатів та місцеві державні адміністрації, на території яких розташована спеціальна (вільна) економічна зона, можуть мати своїх представників у керівництві органу господарського розвитку і управління спеціальної (вільної) економічної зони.

          Стаття 11. Функції та повноваження органу господарського розвитку і управління спеціальної (вільної) економічної зони
          Функції та повноваження органу господарського розвитку і управління спеціальної (вільної) економічної зони визначаються законом про створення конкретної спеціальної (вільної) економічної зони. 
          Орган господарського розвитку і управління спеціальної (вільної) економічної зони: 
          – забезпечує загальні умови її функціонування. До виключної компетенції органу господарського розвитку в межах функціонування спеціальної (вільної) економічної зони належить: 
          – визначення перспективних напрямів розвитку спеціальної (вільної) економічної зони;
          – експлуатація та будівництво мереж транспорту, зв’язку, енергопостачання та інших об’єктів виробничої інфраструктури, що використовуються для загальних потреб; 
          – розвиток мережі комунікаційних зв’язків з партнерами за межами спеціальної (вільної) економічної зони; 
          – організація міжнародних торгів з метою розміщення на території спеціальної (вільної) економічної зони нових виробництв; 
          – упорядкування та надання суб’єктам господарської діяльності спеціальної (вільної) економічної зони в користування земельних ділянок, об’єктів інфраструктури та передача їм у користування природних ресурсів; 
          – видача дозволів (ліцензій) суб’єктам господарської діяльності спеціальної (вільної) економічної зони на будівництво нових господарських об’єктів, реєстрація суб’єктів економічної діяльності та інвестицій, здійснюваних у спеціальній (вільній) економічній зоні. 
          Виконавчим директором органу господарського розвитку спеціальної (вільної) економічної зони може бути як громадянин України, так і громадянин іншої країни, який працює за строковим контрактом.

          IV. МИТНІ, ПОДАТКОВІ ТА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ВІЛЬНОЇ) ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ

          Стаття 12. Принципи митного, податкового та валютно-фінансового регулювання у спеціальній (вільній) економічній зоні 
          У спеціальних (вільних) економічних зонах створюються сприятливі митні умови та режим митного оподаткування: пільговий режим та рівень оподаткування, специфічні валютно-фінансові умови, банківсько-кредитна система, система кредитування і страхування, умови окремих видів платежів та система державного інвестування.

          V. СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ ІНВЕСТОРАМ

          Стаття 13. Державні гарантії інвесторам 
          На всі об’єкти та суб’єкти економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони поширюється система державних гарантій захисту інвестицій, передбачена законодавством України про інвестиційну діяльність та іноземні інвестиції. Держава гарантує суб’єктам господарської діяльності спеціальної (вільної) економічної зони право на вивезення прибутків і капіталу, інвестованого в спеціальну (вільну) економічну зону, за межі спеціальної (вільної) економічної зони і України.

          VI. РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН З СУБ’ЄКТАМИ ЗА МЕЖАМИ ЗОНИ І ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

          Стаття 14. Матеріально-технічне забезпечення і реалізація продукції 
          Суб’єкти економічної діяльності, що діють на території спеціальної (вільної) економічної зони, здійснюють матеріально-технічне постачання і реалізацію продукції, а також одержують та надають послуги у формах і на умовах, які вони визначають самостійно на основі договорів із своїми контрагентами. 
          Органи державної виконавчої влади не мають права застосовувати у відносинах із зазначеними суб’єктами обов’язкове державне замовлення. 
          Суб’єкти економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони мають право брати участь у конкурсах на державні замовлення, що оголошуються державними установами України.

          VII. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ І ГРОМАДЯН

          Стаття 15. Свобода економічної діяльності у спеціальній (вільній) економічній зоні 
          На території спеціальної (вільної) економічної зони мають право функціонувати будь-які суб’єкти економічної діяльності згідно із законодавством України та законом про створення цієї зони. 
          Суб’єкти економічної діяльності, зазначені у частині першій цієї статті, мають право самостійно обирати види, форми і методи своєї діяльності на території спеціальної (вільної) економічної зони, що не суперечать цьому Закону, закону про створення цієї зони та законодавству України. 
          На території спеціальної (вільної) економічної зони не дозволяється діяльність, що суперечить міжнародним угодам, учасником яких є Україна. 

          Стаття 16. Тимчасове припинення економічної діяльності у спеціальній (вільній) економічній зоні 
          Тимчасове припинення економічної діяльності можливе у разі порушення закону про створення спеціальної (вільної) економічної зони, цього Закону відповідно до рішення судових або арбітражних органів України, що діють на території спеціальної (вільної) економічної зони.

          VIII. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТРУДЯЩИХ

          Стаття 17. Трудові ресурси спеціальної (вільної) економічної зони
           Забезпечення спеціальної (вільної) економічної зони працівниками здійснюється працедавцями на контрактній основі з обов’язковою інформацією органу господарського розвитку спеціальної (вільної) економічної зони про залучення трудових ресурсів.

          Стаття 18. Заробітна плата у спеціальній (вільній) економічній зоні 
          Заробітна плата працівників спеціальної (вільної) економічної зони визначається відповідним контрактом і обмеженню не підлягає, але не може бути нижчою за мінімальну зарплату, визначену чинним законодавством України.

          Стаття 19. Гарантія переведення доходів іноземних працівників 
          Іноземним працівникам гарантується переведення їх доходів, одержаних від роботи у спеціальній (вільній) економічній зоні, за кордон, включаючи накопичення та проценти на них у фінансово-кредитних установах спеціальної (вільної) економічної зони. Громадяни України, які працюють у спеціальній (вільній) економічній зоні, мають право відкривати у вказаних установах спеціальної (вільної) економічної зони та за її межами на території України рахунки у валюті заробітної плати. Українські та іноземні громадяни, які працюють у спеціальній (вільній) економічній зоні, можуть вкладати свої кошти в будь-які не заборонені законом види підприємницької діяльності як на території спеціальної (вільної) економічної зони, так і за її межами на території України.

          Стаття 20. Регулювання трудових відносин у спеціальній (вільній) економічній зоні міжнародним правом 
          На спеціальну (вільну) економічну зону поширюються положення конвенцій Міжнародної організації праці, ратифікованих Україною. Підприємства, що діють у спеціальній (вільній) економічній зоні, повинні дотримувати принципів тристоронньої декларації Міжнародної організації праці про багатонаціональні підприємства і соціальну політику. Законодавчий акт про створення кожної спеціальної (вільної) економічної зони має визначати конкретні вимоги, що випливають з положень зазначених конвенцій і принципів згаданої декларації.

          Стаття 21. Діяльність профспілкових організацій 
          На території спеціальної (вільної) економічної зони вільно діють профспілкові організації.

          IX. ПОРЯДОК В’ЇЗДУ І ВИЇЗДУ В СПЕЦІАЛЬНІЙ (ВІЛЬНІЙ) ЕКОНОМІЧНІЙ ЗОНІ

          Стаття 22. В’їзд у спеціальну (вільну) економічну зону іноземних осіб з-за кордону
          Законом про конкретну спеціальну (вільну) економічну зону може встановлюватися спрощений порядок в’їзду в зону іноземних осіб з-за кордону.

          Стаття 23. В’їзд у спеціальну (вільну) економічну зону з території України і виїзд з неї громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні 
          В’їзд у спеціальну (вільну) економічну зону з території України та виїзд із спеціальної (вільної) економічної зони на територію України громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюються без будь-яких обмежень, якщо інше не встановлено законом про створення конкретної спеціальної (вільної) економічної зони.

          X. ЛІКВІДАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ВІЛЬНОЇ) ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ

          Стаття 24. Порядок ліквідації спеціальної (вільної) економічної зони 
          Спеціальна (вільна) економічна зона вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено Верховною Радою України. 
          Спеціальна (вільна) економічна зона може бути ліквідована Верховною Радою України до закінчення строку, на який її було створено, за поданням Президента України або Кабінету Міністрів України. 
          Питання про доцільність продовження строку функціонування спеціальної (вільної) економічної зони або її дострокову ліквідацію може бути передано для вивчення комісії незалежних експертів, створюваній Верховною Радою України. 
          Верховна Рада України повинна розглянути подані пропозиції і у тримісячний строк з дня подання зазначеної пропозиції винести відповідне рішення. 
          Спеціальна (вільна) економічна зона вважається ліквідованою з моменту прийняття відповідного закону про її ліквідацію. 
          Для вирішення майнових та інших питань, пов’язаних з ліквідацією спеціальної (вільної) економічної зони, врегулювання фінансових відносин між органом господарського розвитку і управління та суб’єктами економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони Кабінетом Міністрів України створюється ліквідаційна комісія, яка набуває усіх повноважень щодо управління спеціальною (вільною) економічною зоною до моменту остаточного вирішення всіх питань, пов’язаних з ліквідацією спеціальної (вільної) економічної зони.

          Стаття 25. Гарантії забезпечення інтересів суб’єктів економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони при її ліквідації 
          Держава відповідно до законодавства України гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб’єктів економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони при її ліквідації. 
          Спори, що виникають у зв’язку з ліквідацією спеціальної (вільної) економічної зони між органом господарського розвитку і управління, суб’єктами економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони та ліквідаційною комісією, підлягають розгляду в судових або арбітражних органах України, а спори за участю іноземного суб’єкта економічної діяльності, що діє в цій зоні, – в судових та арбітражних органах за погодженням сторін, в тому числі за кордоном.

Президент України Л. КРАВЧУК
м. Київ, 13 жовтня 1992 року, N 2673-XII

Законодавча та нормативно-правова база створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку

станом на 03.05.2001 р.

Назва

Територія розташування

Термін створення (роки)

Правовий статус

Нормативно-правові акти

Спеціальні (вільні) економічні зони

1.

Північнокримська експериментальна економічна зона “Сиваш”

Міста Красноперекопськ Армянськ, а також Красноперекоп-ський район Автономної Республіки Крим

5 років з 18.09.96 р.

Указ Президента України від 30.06.95 № 497 “Про Північнокримську експериментальну економічну зону Сиваш”

Указ Президента України від 17.11.95 № 1062 “Про заходи щодо проведення експерименту у Північнокримській експериментальній економічній зоні Сиваш”

Закон України від 23.02.96 № 65 “Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб’єктів експериментальної економічної зони “Сиваш”

Указ Президента України від 01.11.97 № 1228 “Питання застосування Указу Президента України від 30 червня 1995 року № 497”

Указ Президента України від 19.08.2000 № 994 “Про Спостережну раду по контролю за проведенням експерименту у Північнокримській експериментальній економічній зоні Сиваш”

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.96 № 455 “Про Північнокримську експериментальну економічну зону Сиваш”

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.96 № 1109 “Питання Державної компанії “Адміністрація Північнокримської експериментальної економічної зони “Сиваш”

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.99 № 73 “Про затвердження Порядку звільнення від обкладення ввізним митом і податком на додану вартість сировини, матеріалів, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів), що ввозяться в Україну суб’єктами Північнокримської експериментальної економічної зони “Сиваш” для потреб власного виробництва з метою реалізації у межах цієї зони затвердженого в установленому порядку інвестиційного проекту”

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.99 № 365 “Про затвердження Порядку ведення суб’єктами Північнокримської експериментальної економічної зони “Сиваш” обліку використання коштів, на величину яких зменшується сума податку на прибуток у зв’язку з реалізацією інвестиційних проектів у межах цієї зони”

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 № 1863 “Про затвердження порядку здійснення контролю за цільовим використанням валютних коштів суб’єктами Північнокримської експериментальної економічної зони “Сиваш”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.01.97 № 52, від 17.04.97 № 209, від 25.07.97 № 405, від 22.12.97 № 744, від 30.11.98 № 988, від 01.06.99 № 516; від 20.12.2000 № 503

2.

Спеціальна економічна зона “Донецьк”

м. Донецьк, Донецька область

60 років
з 21.07.98

Указ Президента України від 18.06.98 № 650 “Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області” (втратив чинність)

Закон України від 24.12.98 № 356 “Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області”.

Закон України від 15.07.99 № 973 “Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв”язку із запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області”

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.06.99 № 1065 “Про затвердження пріоритетних видів економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області, для яких встановлено спеціальний режим інвестиційної діяльності, та Порядку розгляду і схвалення інвестиційних проектів, що реалізуються у спеціальних економічних зонах та територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області”

3.

Спеціальна економічна зона “Азов”

м. Маріуполь, Донецька область

60 років з 21.07.98

Указ Президента України від 18.06.98 № 650 “Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області” (втратив чинність)

Закон України від 24.12.98 № 356 “Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області”.

Закон України від 15.07.99 № 973 “Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв”язку із запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області”

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.06.99 № 1065 “Про затвердження пріоритетних видів економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області, для яких встановлено спеціальний режим інвестиційної діяльності, та Порядку розгляду і схвалення інвестиційних проектів, що реалізуються у спеціальних економічних зонах та територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області”

4.

Спеціальна економічна зона “Закарпаття”

Ужгородський та Мукачівський райони,
Закарпатська область

30 років
з 09.01.99

Указ Президента України від 09.12.98 № 1339 “Про спеціальну економічну зону “Закарпаття” (втратив чинність).

Закон України від 22.03.2001 № 2322 “Про спеціальну економічну зону “Закарпаття”

Норми закону не передбачають затвердження постанов Кабінету Міністрів України

5.

Спеціальна економічна зона “Яворів”

Яворівський район, Львівська область

20 років
з 17.02.99

Закон Укpаїни від 15.01.99 № 402 “Пpо спеціальну економічну зону “Явоpів”

Закон України від 15.01.99 № 403 “Про внесення змін до деких законів України з питань оподаткування у зв’язку із створенням спеціальної економічної зони “Яворів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.99 № 982 “Про Порядок затвердження та реєстрації інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони “Яворів”

6.

Спеціальна економічна зона
“Інтерпорт Ковель”

м. Ковель, Волинська область

20 років з 01.01.2000 р.

Указ Президента України від 22.06.99 № 702 “Про спеціальну економічну зону “Інтерпорт Ковель”

Проект Закону України “Про спеціальну економічну зону “Інтерпорт Ковель” прийнято Верховною Радою України у першому читанні.

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 № 796 “Про спеціальну економічну зону “Інтерпорт Ковель”

7.

Спеціальна економічна зона “Миколаїв”

м. Миколаїв, Миколаївська обл.

30 років з 01.01.2000 р.

Указ Президента України від 27.06.99 № 729 “Про спеціальну економічну зону “Миколаїв” (втратив чинність)

Закон України від 13.07.2000 № 1909 “Про спеціальну економічну зону “Миколаїв”

Закон України від 20.03.2001 № 2323 “Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв’язку із створенням спеціальної економічної зони “Миколаїв”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2000 № 1175 “Про деякі питання інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальних економічних зон”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1901 “Про спеціальну економічну зону “Миколаїв”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1905 “Про затвердження Порядку контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів, устакуваня, обладнання та комплектуючих виробів до них, що ввозяться на територію спеціальної економічної зони “Миколаїв”

8.

Спеціальна (вільна) економічна зона “Порто-франко” на території Одеського морського торговельного порту

м. Одеса

25 років з 01.01.2000 р.

Указ Президента України від 28.06.99 № 760 “Про вільну економічну зону “Порто-франко” на території Одеського морського торговельного порту” (втратив чинність)

Закон України від 23.03.2000 № 1607 “Про спеціальну (вільну) економічну зону “Порто-франко” на території Одеського морського торговельного порту”

Закон України від 23.03.2000 № 1608 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв’язку із створенням спеціальної (вільної) економічної зони “Порто-франко” на території Одеського морського торговельного порту”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2000 № 1345 “Про спеціальну (вільну) економічну зону “Порто-франко” на території Одеського морського торговельного порту”

9.

Спеціальна економічна зона “Рені”

м. Рені Одеської області

30 років з 17.05.2000

Закон України від 23.03.2000 № 1605 “Про спеціальну економічну зону “Рені”

Закон України від 23.03.2000 № 1606 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв’язку із створенням спеціальної економічної зони “Рені”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2000 №1344 “Про спеціальну економічну зону “Рені”

10.

Спеціальна економічна зона “Порт Крим”

м. Керч, Автономна Республіка Крим

30 років з 01.01.2000 р.

Указ Президента України від 27.06.99 № 740 “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону “Порт Крим” в Автономній Республіці Крим” (втратив чинність)

Закон України від 21.12.2000 № 2189 “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону “Порт Крим” в Автономній Республіці Крим”

Закон України від 21.12.2000 № 2199 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв’язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та створенням спеціальної економічної зони “Порт Крим” в Автономній Республіці Крим”

Готується проект розпорядження Кабінету Міністрів України

11.

Спеціальна економічна зона “Славутич”

м. Славутич, Київська область

20 років з 30.06.98

Указ Президента України від 18.06.98 № 657 “Про спеціальну економічну зону “Славутич” (втратив чинність)

Закон України від 03.06.99 № 721 “Про спеціальну економічну зону “Славутич”

Закон України від 03.06.99 № 722 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у звя’зку із створенням спеціальної економічної зони “Славутич”

Закон України від 05.10.2000 № 2013 “Про внесення змін до статті 9 Закону України “Про спеціальну економічну зону “Славутич”

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.99 № 396 “Про затвердження Порядку звільнення від обкладення ввізним митом і податком на додану вартість у статкування та обладнання (крім підакцизних товарів), що ввозяться в Україну суб’єктами спеціальної економічної зони “Славутич” для потреб власного виробництва, пов’язаного з реалізацією інвестиційних проектів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.99 № 1860 “Про порядок розгляду і затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони “Славутич”

12.

Спеціальна економічна зона туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець”

м. Трускавець, Львівська область

20 років з 01.01.2000 р.

Закон України від 18.03.99 № 514 “Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець”

Закон України від 18.03.99 № 515 “Про внесення змін до законів України з питань оподаткування у зв’язку із створенням спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.99 № 1441 “Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс-Трускавець”

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.2000 № 1507 “Про порядок розгляду і затвердження інвестиційних проектів, що реаліуються на території спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс-Трускавець”

Території пріоритетного розвитку із спеціальним режимом інвестиційної діяльності

1.

Спеціальний pежим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій
області

Міста Артемівськ, Вугледар, Горлівка, Дзержинськ, Димитров, Добропілля, Донецьк, Єнакієве, Жданівка, Кіровське, Костянтинівка, Краматорськ, Красноармійськ, Красний Лиман, Макіївка, Маріуполь, Новогрoдівка, Селідове, Слов’янськ, Сніжне, Торез, Шахтарськ, а також Амвросіївський, Волноваський, Костян-тинівський, Мар’їнський та Слов’янський райони

30 років
з 21.07.98

Указ Президента України від 18.06.98 № 650 “Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області” (втратив чинність)

Закон України від 24.12.98 № 356 “Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області”

Закон України від 15.07.99 № 973 “Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв”язку із запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області”

Закон України від 15.07.99 № 984 “Про внесення зміни до статті 3 Закону України “Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області”

Закон України від 22.09.99 № 1097 “Про внесення зміни до статті 3 Закону України “Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області”

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.06.99 № 1065 “Про затвердження пріоритетних видів економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області, для яких встановлено спеціальний режим інвестиційної діяльності, та Порядку розгляду і схвалення інвестиційних проектів, що реалізуються у спеціальних економічних зонах та територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області”

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.2000 № 1255 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.06.99 № 1065”

2.

Спеціальний pежим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у Луганській
області

Міста Брянка, Краснодон, Свердловськ, Первомайськ, Стаханів, Красний Луч, а також Антрацитівський, Кремінський та Краснодонський райони

30 років
з 04.02.99

Указ Президента України від 18.12.98 № 1359 “Про спеціальний pежим інвестиційної діяльності на теpитоpіях пpіоpитетного pозвитку в Луганській області” (втратив чинність)

Закон України від 15.07.99 № 970 “Про спеціальний pежим інвестиційної діяльності на теpитоpіях пpіоpитетного pозвитку в Луганській області”

Закон України від 15.07.99 № 971 “Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв”язку із запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області”

Закон України від 18.11.99 № 1241 “Про внесення змін до статті 3 Закону України “Про спеціальний pежим інвестиційної діяльності на теpитоpіях пpіоpитетного pозвитку в Луганській області”

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.99 № 755 “Про затвердження порядку звільнення від обкладення ввізним митом і податком на додану вартість устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів), що ввозяться в Україну суб’єктами підприємницької діяльності для реалізації затвердженого в установленому порядку інвестиційного проекту на теpитоpіях пpіоpитетного pозвитку в Луганській області”

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.99 № 1968 “Про затвердження переліку галузей (підгалузей) виробництва, які є пріоритетними для реалізації інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області, та Порядку розгляду і затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних галузях (підгалузях) виробництва на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2000 № 1175 “Про деякі питання інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальних економічних зон”

3.

Спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області

Закарпатська область
(всі райони)

15 років
з 29.01.99

Указ Президента України від 09.12.98 № 1338 “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області” (втратив чинність)

Закон України від 24.12.98 № 357 “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2000 № 1175 “Про деякі питання інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальних економічних зон”

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.99 № 1199 “Про затвердження Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні”

4.

Спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Автономній Республіці Крим

Міста Ялта, Алушта, Судак, Феодосія, Керч, Краснопере-копськ, Армянськ, Красноперекоп-ський та Ленінський райони

30 років з 01.01.2000 р.

Указ Президента України від 27.06.99 № 740 “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону “Порт Крим” в Автономній Республіці Крим” (втратив чинність)

Закон України від 21.12.2000 № 2189 “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону “Порт Крим” в Автономній Республіці Крим”

Закон України від 21.12.2000 № 2199 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв”язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та створенням спеціальної економічної зони “Порт Крим” в Автономній Республіці Крим”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 № 185 щодо погодження переліку пріоритетних видів економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку Автономної Республіки Крим та порядку схвалення інвестиційних проектів

5.

Спеціальний режим інвестиційної діяльності в
місті Шостка Сумської області

м. Шостка
Сумської області

30 років з 01.01.2000 р.

Указ Президента України від 27.06.99 № 726 “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності в місті Шостка”

Проект Закону України “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності в місті Шостка” прийнято Верховною Радою України у першому читанні.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2000 № 1175 “Про деякі питання інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальних економічних зон”

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2000 № 1552 “Про затвердження Порядку розгляду та схвалення інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних видах економічної діяльності на території міста Шостки”

6.

Спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області

Коростенський, Новоград-Волинський, Лугинський, Народицький, Овруцький, Олевський, Малинський, Ємільчинський, Володарсько-Волинський райони та міста Бердичів, Коростень,
Новоград-Волинський

30 років з 01.01.2000 р.

Указ Президента України від 27.06.99 № 732 “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області” (втратив чинність)

Закон України від 03.12.99 № 1276 “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області”

Закон України від 03.12.99 № 1278 “Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв’язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2000 № 1175 “Про деякі питання інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальних економічних зон”

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2000 № 1205 “Про затвердження Порядку розгляду і затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних видах економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1906 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2000 № 1205”

7.

Спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова

м. Харків

30 років з 01.01.2000 р.

Указ Президента України від 27.06.99 № 731 “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова” (втратив чинність)

Закон України від 11.05.2000 № 1714 “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова”

Закон України від 11.05.2000 № 1715 “Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв’язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2000 № 1175 “Про деякі питання інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальних економічних зон”

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2000 № 1294 “Про Порядок розгляду та затвердження інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності на території міста Харкова”

8.

Спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області

Городнянський, Корюківський, Новгород-Сіверський, Семенівський, Ріпкинський, Чернігівський, Щорський райони

30 років з 01.01.2000 р.

Указ Президента України від 27.06.99 № 729 “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області”

Проект Закону України “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області” прийнято Верховною Радою України у першому читанні.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2000 № 1175 “Про деякі питання інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальних економічних зон”

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2000 № 1206 “Про затвердження Порядку схвалення інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних видах економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області”

9.

Спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській
області

м. Нововолинськ Волинської області

30 років з 01.01.2000 р.

Указ Президента України від 27.06.99 № 730 “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області” (втратив чинність)

Закон України від 05.04.2001 № 2354 “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області”

Закон України від 05.04.2001 № 2355 “Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв’язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області”

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.12.99 № 2210 “Про затвердження переліку пріоритетних видів економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у Волинській області та Порядку розгляду інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних видах економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у Волинській області”

Постанова КМУ від 26.07.2000 № 1175 “Про деякі питання інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальних економічних зон”

Основні пільги, що надаються інвесторам
на територіях спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ)

СЕЗ \ Пільги

Режим спеціальної митної зони

Звільнення від оподаткування прибутку

Звільнення від оподатку-вання інвестицій

Звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ

Звільнення від обов’язкового продажу надходжень в іно валюті

Звільнення від плати за землю

Звільнення від сплати зборів до деяких бюджетних фондів

“Азов”

+

Ставка – 20%

+

+

+ (період освоєння ділянки)

+

“Донецьк”

+

Ставка – 20%

+

+

+ (період освоєння ділянки)

+

“Закарпаття”

+

Ставка – 20%

+

+

“Яворів”

+ (5 років), наступні –50%

+ (5 років)

+ (3 роки), наступні – 50% діючої

+

Митна зона “Автопорт “Краковець”

+

+ (5 років), наступні –50%

+

+ (3 роки), наступні – 50% діючої

+

“Славутич”

+ (3 роки), з 4 по 6 – 50% діючої

+

+ (5 років)

+

+ (3 роки), з 4 по 6 – 50% діючої

+

“Курортополіс Трускавець”

+ (3 роки), з 4 по 6 – 50% діючої

+

+

+

+ (період освоєння), наступні 10 років – 50% діючої

“Порто-франко”

+

+(3 роки), з 4 по 6 – 50% діючої

+

+

“Рені”

+

Ставка – 20%

+

+

+

“Порт Крим”

+

Ставка – 20%

+

+

+ (5 років)

+

“Інтерпорт Ковель”

+

Ставка – 20%

+

+ (5 років)

+

“Миколаїв”

+ (судно-

будування)

+ (3 роки), з 4 по 6 – 50% діючої, з 4 по 10 – реінвестиція

+

+ (5 років)

+

+ (5 років)

“Сиваш”

Реінвестиція

+

+

Перелік спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ) та територій пріоритетного розвитку із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (ТПР)

Спеціальні (вільні) економічні зони:

 1. “Азов”
 2. “Донецьк”
 3. “Закарпаття”
 4. “Інтерпорт Ковель”
 5. “Курортополіс Трускавець”
 6. “Миколаїв”
 7. “Порто-франко”
 8. “Порт Крим”
 9. “Рені”
 10. “Славутич”
 11. “Яворів”

Території пріоритетного розвитку із спеціальним режимом інвестиційної діяльності:

 1. В Автономній Республіці Крим
 2. У Волинській області
 3. У Донецькій області
 4. У Закарпатській області
 5. У Житомирській області
 6. У Луганській області
 7. У Чернігівській області
 8. У м. Харків
 9. У м. Шостка Сумської області

          СПЕЦІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА (СЕЗ) “ЗАКАРПАТТЯ”
          СЕЗ створена на виконання Указу Президента України “Про спеціальну економічну зону “Закарпаття” від 9 грудня 1998 р. №1339/98 на території Закарпатської області на строк 30 років загальною площею 737,9 гектарів.

         Мета створення СЕЗ “Закарпаття”.

         Метою створення СЕЗ “Закарпаття” є забезпечення збалансованого економічного розвитку регіону, сприяння залученню іноземних інвестицій, створення підприємств із сучасними технологіями, збільшення українського експорту, виробництво високоякісних товарів на внутрішній ринок, створення нових робочих місць.

          Визначальні чинники створення СЕЗ “Закарпаття”.

 1. Вигідне геоекономічне розташування стосовно індустріально розвинутих регіонів Східної та Центральної Європи.
 2. Розгалужена транспортна мережа і прикордонна інфраструктура.
 3. Наявність потужного залізничного вузла Мукачево-Батєво-Чоп-Ужгород з європейською та широкою колією.
 4. Можливість забезпечення потенційно значимих обсягів трансєвропейських повітряних перевезень через аеродром м. Мукачево в напрямках Північ-Південь, Схід-Захід.
 5. Проходження міжнародного транспортного коридору №5 (Крітського) через територію СЕЗ (Ліссабон-Будапешт-Чоп-Київ-Волгоград).

          Головні ознаки СЕЗ “Закарпаття”.

          СЕЗ “Закарпаття” за функціональним типом є комплексною або багатогалузевою зоною. Тут будуть вирішуватися завдання, властиві виробничим, транспортно-експедиційним, зовнішньоторговельним спеціальним економічним зонам. 
          На території СЕЗ провадяться всі види підприємницької діяльності, крім прямо заборонених законодавством України. 
          Держава відповідно до законодавства України гарантує у повному обсязі всі майнові та немайнові права інвесторів.

          Базові функціонально-галузеві комплекси.

          На території спеціальної економічної зони передбачається створення основних чотирьох функціонально-галузевих комплексів:

 1. Зовнішньоторговельний та транспортно-експедиційний комплекс. Його діяльність буде спрямована на активізацію зовнішньої торгівлі (імпорт, експорт, транзит) шляхом надання митних пільг, послуг щодо зберігання і перевантажування вантажів, надання в оренду складів, приміщень для виставочної діяльності, а також послуг по доробці, сортуванню, пакетуванню товарів тощо; зберігання, купівля та продаж без плати митних зборів або з їх відстроченням на експортно-імпортні товари.
 2. Виробничий комплекс. Створюється з метою залучення інвестицій у різноманітні галузі господарства для розвитку експортного та імпортозамінного виробництва, без обмежень на види та напрямки підприємницької діяльності.
 3. Фінансово-економічний комплекс передбачає розвиток ринкової інфраструктури (страхових та інвестиційних компаній, бірж, інженірингових, консалтингових фірм тощо), банків, створення бізнес-центру, центрів міжнародної торгівлі та виставочних залів.
 4. Допоміжний комплекс – це забезпечення функціонування об’єктів виробничої інфраструктури, комплекс об’єктів культурно-побутового та адміністративного призначення.

         Орган управління СЕЗ “Закарпаття”.

          Для облаштування території, будівництва об’єктів виробничої і невиробничої інфраструктури, залучення інвестицій, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, укладення договорів з інвесторами та суб’єктами підприємницької діяльності створено Орган господарського розвитку СЕЗ “Закарпаття” (дирекцію СЕЗ “Закарпаття”).

          Орган господарського розвитку СЕЗ “Закарпаття” здійснює захист інтересів суб’єктів господарювання спеціальної економічної зони, сприяє оформленню необхідної документації, забезпечує дотримання законності та правопорядку.

          СПЕЦІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА “ДОНЕЦЬК”

          Територія розташування, площа: м. Донецьк, Донецька область, площа – 466 га.
          Термін дії: 60 років.
          Початок роботи: 21.07.1998 р.
          Правова база: Закони України від 24.12.98 № 356 “Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області” та від 15.07.99 № 973 “Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв’язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області”.

          Пріоритетні види економічної діяльності: машинобудування, приладобудування, електротехнічна промисловість; інноваційні проекти по створенню нових матеріалів та виробничих систем.

          Пільги, що надаються інвесторам: 
          – режим спеціальної митної зони; 
          – ставка оподаткування прибутку – 20%; 
          – оподаткування доходів нерезидентів – у розмірі 2/3 встановленої ставки;
          – не справляються збори до Державного інноваційного фонду та до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; 
          – звільняється від оподаткування сума інвестицій, одержана згідно з інвестиційним проектом;
          – надходження в іноземній валюті звільняються від обов’язкового продажу; 
          – не справляється плата за землю на період освоєння земельної ділянки.

          Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: державна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності на території зони або дозвіл Ради з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності на провадження підприємницької діяльності на території зони без створення юридичної особи; застосування новітніх технологій з метою виробництва товарів для експорту та поставок їх на внутрішній ринок.

          Очікувані результати діяльності:
          – передбачається залучити – 500 млн.дол. США; 
          – збереження старих та створення нових робочих місць – 10 тис.;

          Стан реалізації: затверджено 2 інвестиційні проекти кошторисною вартістю 9,2 млн. дол. США. Фактично залучено 2,1 млн. дол. США. Галузі інвестування – виробництво побутової техніки, виробництво м’ясопродуктів. Створено 113 нових робочих місць.  

          СПЕЦІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА “АЗОВ”

          Територія розташування, площа: м. Маріуполь, Донецька область, площа – 315 га. 
          Термін дії: 60 років. 
          Початок роботи: 21.07.1998 р.
          Правова база: Закони України від 24.12.98 № 356 “Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області” та від 15.07.99 № 973 “Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв’язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області”.

          Пріоритетні види економічної діяльності: розвиток експедиційно-складської, транспортно-сервісної та виробничої сфери.

          Пільги, що надаються інвесторам:
           – режим спеціальної митної зони;
          – ставка оподаткування прибутку – 20%;
          – оподаткування доходів нерезидентів – у розмірі 2/3 встановленої ставки;
          – не справляються збори до Державного інноваційного фонду та до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
          – звільняється від оподаткування сума інвестицій, одержана згідно з інвестиційним проектом;
          – надходження в іноземній валюті звільняються від обов’язкового продажу;
          – не справляється плата за землю на період освоєння земельної ділянки.

          Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: державна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності на території зони або дозвіл Ради з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності на провадження підприємницької діяльності на території зони без створення юридичної особи. здійснення операцій з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, дороблення, сортування, пакування, надання транспортно-експедиторських, агентських послуг, а також застосування новітніх технологій з метою виробництва товарів для експорту та поставок їх на внутрішній ринок.

          Очікувані результати діяльності:
          – передбачається залучити – 400 млн. дол. США;
          – збереження старих та створення нових робочих місць – 10 тис. грн.
          Стан реалізації: затверджено 1 інвестиційний проект кошторисною вартістю 1,5 млн. дол. США. Фактично залучено 94,2 тис. дол. США. Галузь інвестування – розвиток транспортної та виробничої інфраструктури. Реалізовано продукції на суму 20 млн. грн. Створено 111 нових та збережено 1868 робочих місць.

          СПЕЦІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА “ЗАКАРПАТТЯ”

          Територія розташування, площа: Ужгородський та Мукачівський райони Закарпатської області, площа – 737 га.
          Термін дії: 30 років.
          Початок роботи: 09.01.1999 р. 
          Правова база: Закон України від 22.03.2001 № 2322 “Про спеціальну економічну зону “Закарпаття”

          Пріоритетні види економічної діяльності: транспортна, експедиторська діяльність, митні послуги, обслуговування і зберігання транзитних вантажів, пов’язані з ними фінансові функції.

          Пільги, що надаються інвесторам:
          – режим спеціальної митної зони; 
          – ставка оподаткування прибутку – 20%; 
          – оподаткування доходів нерезидентів – у розмірі 2/3 встановленої ставки; 
          – не справляються збори до Державного інноваційного фонду;
          – надходження в іноземній валюті звільняються від обов’язкового продажу.

          Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги:
          – державна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності на території зони; 
          – здійснення операцій з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, дороблення, сортування, пакування;          
          – надання транспортно-експедиторських, агентських та пов’язаних з ними фінансових послуг, торгівлі, а також застосування новітніх технологій з метою виробництва товарів для експорту та поставок їх на внутрішній ринок.

          Очікувані результати діяльності: 
          – передбачається залучити – 1300 млн.дол. США;
          – збереження старих та створення нових робочих місць – 10 тис.;

          Стан реалізації: затверджено 3 інвестиційних проекти кошторисною вартістю 4,7 млн. дол. США, фактично залучено 2 млн. дол. США, галузі інвестування – переробка вантажів, надання складських та експедиторських послуг. Реалізовано продукції на суму 13,2 млн. грн. Створено 2 нових та збережено 178 робочих місць. Запроваджено режим спеціальної митної зони на території ЗАТ “Закарпатінтерпорт” (5 га).

          СПЕЦІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА “ІНТЕРПОРТ КОВЕЛЬ”

          Територія розташування, площа: м. Ковель, Волинська область, площа – 57 га. 
          Термін дії: 20 років. 
          Початок роботи: 01.01.2000 р. 
          Правова база: Указ Президента України від 22.06.1999р. № 702 “Про спеціальну економічну зону “Інтерпорт Ковель”.

          Пріоритетні види економічної діяльності: транспортна, експедиторська діяльність, митні послуги, обслуговування і зберігання транзитних вантажів, пов’язані з ними фінансові функції.

          Пільги, що надаються інвесторам: 
          – режим спеціальної митної зони; 
          – ставка оподаткування прибутку – 20%; 
          – оподаткування доходів нерезидентів – у розмірі 2/3 встановленої ставки; 
          – не справляються збори до Державного інноваційного фонду; 
          – перші 5 років земельний податок не справляється;
          – надходження в іноземній валюті звільняються від обов’язкового продажу.

          Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: укладення договору про реалізацію інвестиційного проекту з адміністрацією зони, здійснення операцій з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, дороблення, сортування, пакування, надання транспортно-експедиторських, агентських та пов’язаних з ними фінансових послуг, торгівлі, а також застосування новітніх технологій з метою виробництва товарів для експорту та поставок їх на внутрішній ринок;

          Очікувані результати діяльності:
          – передбачається залучити – 18 млн.дол. США; 
          – збереження старих та створення нових робочих місць – 300;

          Стан реалізації: проводяться підготовчі роботи по облаштуванню території зони.

           СПЕЦІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА “МИКОЛАЇВ”

          Територія розташування, площа: м. Миколаїв, територія суднобудівних підприємств та прилегла територія, площа – 865 га. 
          Термін дії: 30 років. 
          Початок роботи: 01.01.2000 р. 
          Правова база: Закон України від 13.07.2000 № 1909 “Про спеціальну економічну зону “Миколаїв”, від 20.03.2001 № 2323 “Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв’язку із створенням спеціальної економічної зони “Миколаїв”.

          Пріоритетні види економічної діяльності: машинобудування, суднобудування та приладобудування; оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, виробництво промислових газів, перероблення пластмаси; будівництво, енергетика, зв’язок та інші.

          Пільги, що надаються інвесторам:
           – перші 3 роки ставка податку на прибуток – 0%, з четвертого по шостий рік – 50% від діючої, з четвертого по десятий рік – звільняється від оподаткування частина прибутку, спрямована на реалізацію інвестиційного проекту;
          – звільняється від оподаткування сума інвестиції, одержана згідно з інвестиційним проектом; 
          – податок на додану вартість не справляється у разі ввезення з-за меж митної території України устаткування, обладнання та комплектуючих деталей до них (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж 5 років; 
          – мито не справляється у разі ввезення з-за меж митної території України сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих деталей до них (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж 5 років; 
          – операції з реалізації продукції по міжзаводській кооперації оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою; 
          – звільнення від сплати збору до Державного інноваційного фонду на період реалізації інвестиційного проекту; 
          – зарахування сум авансових платежів на окремі рахунки; 
          – надходження в іноземній валюті звільняються від обов’язкового продажу; 
          – не справляється плата за землю на період реалізації проекту; 
          – режим спеціальної митної зони (на території суднобудівних підприємств).

          Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація на території спеціальної економічної зони відповідно до укладеного з органом господарського розвитку договору (контракту) щодо інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності кошторисною вартістю не менш як: 
          – 500 тис. доларів США – у харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів; 
          – 700 тис. доларів США – у будівництві, енергетиці, сфері транспорту; 
          – 1 млн. доларів США – у машинобудуванні та приладобудуванні; 
          – 3 млн. доларів США – на підприємствах суднобудівної промисловості.

          Очікувані результати діяльності: 
          – передбачається залучити – 650 млн.дол. США; 
          – збереження старих та створення нових робочих місць – 33 тис;

          Стан реалізації: проводяться попередні переговори з інвесторами.

          СПЕЦІАЛЬНА (ВІЛЬНА) ЕКОНОМІЧНА ЗОНА “ПОРТО-ФРАНКО”

          Територія розташування, площа: м. Одеса, частина території Одеського морського торговельного порту, площа – 32 га. 
          Термін дії: 25 років. 
          Початок роботи: 01.01.2000 р. 
          Правова база: Закони України від 23.03.2000 № 1607 “Про спеціальну (вільну) економічну зону “Порто-франко” на території Одеського морського торговельного порту” та від 23.03.2000 № 1608 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв’язку із створенням спеціальної (вільної) економічної зони “Порто-франко” на території Одеського морського торговельного порту”.

          Пріоритетні види економічної діяльності: обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, сортування, пакування, доробка, надання транспортно-експедиторських та агентських послуг.
          Пільги, що надаються інвесторам: 
          – спеціальний митний режим; 
          – перші 3 роки ставка податку на прибуток – 0%, з четвертого по шостий рік – 50% від діючої;
          – звільняється від оподаткування сума інвестиції, одержана згідно з інвестиційним проектом;
          – надходження в іноземній валюті звільняються від обов’язкового продажу;

          Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: державна реєстрація на території зони; реалізація інвестиційних проектів кошторисною вартістю не менш як 1 млн. доларів США на підставі договору (контракту) з органом господарського розвитку зони.

          Очікувані результати діяльності: 
          – передбачається залучити – 78 млн. дол. США; 
          – збереження старих та створення нових робочих місць – 250;

          Стан реалізації: затверджено 1 інвестиційний проект кошторисною вартістю 4,5 млн. дол. США, фактично залучено 2,5 млн. дол. США. Реалізовано продукції на суму 97,2 тис. грн. Створено 46 та збережено 76 робочих місць. Галузі інвестування – переробка вантажів, надання складських та експедиторських послуг.

          СПЕЦІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА “ПОРТ КРИМ”

          Територія розташування, площа: м. Керч, Автономна Республіка Крим, площа – 27 га. 
          Термін дії: 30 років. 
          Початок роботи: 01.01.2000р. 
          Правова база: Закон України від 21.12.2000 р. № 2189 “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону “Порт Крим” в Автономній Республіці Крим”

          Пріоритетні види економічної діяльності: обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, сортування, пакування, доробка, надання транспортно-експедиторських та агентських послуг.
          Пільги, що надаються інвесторам: 
          – режим спеціальної митної зони; 
          – ставка оподаткування прибутку – 20%; 
          – звільняється від оподаткування сума інвестиції, одержана згідно з інвестиційним проектом;
          – надходження в іноземній валюті звільняються від обов’язкового продажу; 
          – звільнення від плати за землю на період освоєння земельних ділянок, але не більш ніж на 5 років; 
          – збір до Державного інноваційного фонду справляється у розмірі 50% від встановленої ставки.
          Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: отримання дозволу на провадження підприємницької діяльності на території зони; здійснення операцій з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, дороблення, сортування, пакування, надання транспортно-експедиторських та агентських послуг, а також застосування новітніх технологій з метою виробництва товарів для експорту та поставок їх на внутрішній ринок;

          Очікувані результати діяльності:
          – передбачається залучити – 150 млн.дол. США;
          – збереження старих та створення нових робочих місць – 1,5 тис.;

          Стан реалізації: проводяться підготовчі роботи по облаштуванню території зони.

          СПЕЦІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА “СЛАВУТИЧ”

          Територія розташування, площа: м. Славутич, Київська область, площа – 2 тис. га.
          Термін дії: до 01.01.2020 р. 
          Початок роботи: 30.06.1998 р. 
          Правова база: Закони України від 03.06.99 № 721 “Про спеціальну економічну зону “Славутич” та від 03.06.99 № 722 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв’язку із створенням спеціальної економічної зони “Славутич”.

          Пріоритетні види економічної діяльності: спрямування діяльності на впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання та розвиток інфраструктури СЕЗ “Славутич”, поліпшення використання природних та трудових ресурсів тощо.

          Пільги, що надаються інвесторам: 
          – перші 3 роки ставка податку на прибуток – 0%, з четвертого по шостий рік – 50% від діючої;
          – звільняється від оподаткування сума інвестиції, одержана згідно з інвестиційним проектом;
          – податок на додану вартість не справляється у разі ввезення з-за меж митної території України устаткування, обладнання, комплектуючих деталей до них, (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів, але не більше 5 років;
          – мито не справляється у разі ввезення з-за меж митної території України сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих деталей до них, транспортних засобів (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів, але не більше 5 років;
          – не справляються збори до Державного інноваційного фонду; 
          – надходження в іноземній валюті звільняються від обов’язкового продажу;
          – перші 3 роки від початку освоєння земельної ділянки не справляється земельний податок, з четвертого по шостий рік справляється за ставкою 50% від діючої.

          Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація суб’єктами підприємницької діяльності, що розташовані на території зони, затверджених виконавчим комітетом Славутицької міської ради інвестиційних проектів кошторисною вартістю, еквівалентною не менше ніж 200 тис. доларів США.

          Очікувані результати діяльності:
          – передбачається залучити – 118 млн. дол. США; 
          – збереження старих та створення нових робочих місць – 2,4 тис.;

          Стан реалізації: затверджено 27 інвестиційних проектів кошторисною вартістю 43,8 млн. дол. США. Фактично залучено 4,7 млн. дол. США. Галузі інвестування – лазерне приладобудування, легка і харчова промисловість, виробництво будівельних матеріалів. Обсяг реалізованої продукції – 21,6 млн. грн. Створено 274 нових та збережено 53 робочих місця.

          СПЕЦІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА “КУРОРТОПОЛІС ТРУСКАВЕЦЬ”

          Територія розташування, площа: м. Трускавець, Львівська область, площа – 774 га.
          Термін дії: 20 років.
          Початок роботи: 01.01.2000 р. 
          Правова база: Закони України від 18.03.99 № 514 “Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець” та від 18.03.99 № 515 “Про внесення змін до законів України з питань оподаткування у зв’язку із створенням спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс-Трускавець”.

          Пріоритетні види економічної діяльності: лікувально-оздоровчі комплекси; виробництво мінеральних вод; рекреація, туризм; наукові дослідження у галузі охорони здоров’я.

          Пільги, що надаються інвесторам: 
          – перші 3 роки ставка податку на прибуток – 0%, з четвертого по шостий рік – 50% від діючої;
          – звільняється від оподаткування сума інвестиції, одержана згідно з інвестиційним проектом;
          – мито та податок на додану вартість не справляються у разі ввезення з-за меж митної території України лікарських засобів, устаткування, обладнання, комплектуючих деталей до них, програмного забезпечення (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів; 
          – надходження в іноземній валюті звільняються від обов’язкового продажу;
          – земельний податок не справляється на період освоєння земельної ділянки, в наступні 10 років рік він справляється за ставкою 50% від діючої.

          Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація суб’єктами підприємницької діяльності, що розташовані на території зони, затверджених виконавчим комітетом Трускавецької міської ради інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності кошторисною вартістю, еквівалентною не менше ніж 500 тисяч доларів США, на підставі договору з органом управління СЕЗ “Курортополіс Трускавець”.

          Очікувані результати діяльності СЕЗ: 
          – передбачається залучити – 100 млн.дол. США;
          – збереження старих та створення нових робочих місць – 14,5 тис.;

          Стан реалізації: реалізується 12 інвестиційних проектів кошторисною вартістю 26,9 млн. дол. США, залучено інвестицій на суму 5,2 млн. дол. США. Основна галузь інвестування – туристсько – рекреаційна сфера. Обсяг реалізованої продукції та наданих послуг – 2,6 млн. грн. Створено 140 нових та збережено 3546 робочих місць.

           СПЕЦІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА “ЯВОРІВ”

          Територія розташування, площа: Яворівський район, Львівської області, площа – 116 тис. га
          Термін дії: до 01.01.2020 року. 
          Початок роботи: 17.02.1999 р. 
          Правова база: Закон України від 15.01.99 № 402 “Про спеціальну економічну зону “Яворів”, від 15.01.1999р. № 403 “Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв’язку з створенням спеціальної економічної зони “Яворів”.

          Пріоритетні види економічної діяльності: впровадження інноваційних проектів, видобування вуглеводів, харчова промисловість, легка промисловість, деревообробна та паперова промисловість, виробництво машин та устаткування, будівництво, транспорт.

          Пільги, що надаються інвесторам: 
          – перші 3 роки ставка податку на прибуток – 0%, у наступні роки – 50% від діючої;
-перші 3 роки земельний податок не справляється, у наступні роки справляється за ставкою 50% від діючої; 
          – не справляються збори до Державного інноваційного фонду; 
          – мито та податок на додану вартість не справляються у разі ввезення з-за меж митної території України устаткування, обладнання, комплектуючих до них (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж 5 років.

          Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація суб’єктами підприємницької діяльності, що розташовані на території, затверджених Яворівською районною державною адміністрацією інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності мінімальною вартістю не менше 500 тис. дол. США.

         Очікувані результати діяльності: 
          – передбачається залучити – 277 млн.дол. США; 
          – збереження старих та створення нових робочих місць – 7 тис.;

          Стан реалізації: затверджено 56 інвестиційних проектів загальною кошторисною вартістю 218,3 млн.дол. США. Фактично залучено 24,6 млн.дол. США. Галузі інвестування – будівництво сервісного комплексу, транспортні, експедиторські та митні послуги, хімічна, деревообробна та легка промисловість, виробництво будівельних матеріалів. Реалізовано продукції на суму 63,9 млн.грн. Створено 1847 нових та збережено 765 робочих місць.

          СПЕЦІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА “РЕНІ”

          Територія розташування, площа: м. Рені, Одеської області, територія Ренійського морського торговельного порту; площа – 94 га.        
          Термін дії:
30 років.
          Початок роботи: 17.05.2000 р.
          Правова база: Закони України від 23.03.2000 № 1605 “Про спеціальну економічну зону “Рені” та від 23.03.2000 № 1606 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв’язку із створенням спеціальної економічної зони “Рені”.

          Пріоритетні види економічної діяльності: обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, сортування, пакування, доробка, надання транспортно-експедиторських та агентських послуг.
          Пільги, що надаються інвесторам: 
          – спеціальний митний режим; 
          – ставка податку на прибуток, отриманого від реалізації інвестиційного проекту – 20%; 
          – не справляється збір до Державного інноваційного фонду; 
          – звільняється від оподаткування сума інвестиції, одержана згідно з інвестиційним проектом;
          – надходження в іноземній валюті звільняються від обов’язкового продажу;

          Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: державна реєстрація на території зони; реалізація інвестиційних проектів кошторисною вартістю не менш 200 тис. доларів США на підставі договору (контракту) з виконкомом Ренійської міської ради.

          Очікувані результати діяльності: 
          – передбачається залучити – 58 млн. дол. США;
          – збереження старих та створення нових робочих місць – 2,6 тис.;

          Стан реалізації: проводяться підготовчі роботи по облаштуванню території зони.

Огляд підготовлено Gazda Group, 2001 рік